Advies

Nico Jaarsma is een ervaren aquatisch ecoloog. Per 1 oktober 2012 is hij gestart met zijn eigen adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. Nico kan door opdrachtgevers zoals waterschappen, overheden en adviesbureaus worden ingezet voor zelfstandige projecten of als specialist in grotere projecten.

Ervaring

Als zelfstandig adviseur heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan diverse projecten, vooral op het gebied van ecologische data-analyse en de Europese Kaderrichtlijn Water. Als senior projectleider bij Witteveen+Bos werkte hij aan projecten in binnen- en buitenland, variërend van wetenschappelijk onderzoek tot multidisciplinaire adviesprojecten. Rode draad daarbij is altijd het denken vanuit het ecologisch functioneren van watersystemen. Bij onderzoeksinstituut Alterra heeft hij als junior onderzoeker gewerkt aan ecologische data-analyse, bij de provincie Noord-Brabant aan het provinciale waterhuishoudingsplan (WHP2).

Expertise

Zijn belangrijkste expertise is de analyse van het ecologisch functioneren van watersystemen. Daarbij gaat het om het in samenhang beschouwen van de verschillende aspecten die de ecologische toestand van een water bepalen. Dit is relevant met het oog op het nemen van de juiste (kosten)effectieve maatregelen voor ecologisch herstel. Specifieke expertise op het gebied van:

 • Ecologische data-analyse (vis, planten, macrofauna in relatie tot milieufactoren)
 • De rol van het voedselweb (interactie tussen algen, planten en vissen)
 • Ecologische systeemanalyse volgens de methode van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF), met name:
  • Analyse van externe belasting en kritische belasting (ESF1)
  • Analyse van het lichtklimaat (ESF2)
  • De rol van de waterbodem (ESF3)
  • Habitatgeschiktheid /  soortresponsies (ESF4)

‘Doelen op Maat’ HHNK

In de zomer van 2020 is het hoofdrapport van het project Doelen op Maat opgeleverd. Dit betreft de ecologische systeemanalyse van de 51 KRW-gebieden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het project is in 2014 gestart met een verkennende analyse van het lichtklimaat en nutriënten. In 2015 is de analyse verdergegaan door de sleutelfactoren productiviteit (ESF1), lichtklimaat (ESF2) en productiviteit waterbodem (ESF3) te onderzoeken. In 2016 is de basis gelegd voor de huidige uitwerking van de systeemanalyses van 51 gebieden. Een overzicht van de producten van dit project is hier te vinden.


Overzicht projecten

Onderstaand een overzicht van projecten die hij als zelfstandig adviseur heeft uitgevoerd:

 • Systeemanalyse Rivierenland (WSRL)
 • Evaluatie visstandgegevens 2005-2012 (HDSR)
 • Expertsessie KRW-maatlatten (RHDHV)
 • Integrale analyse ontwikkeling park van Luna (HHNK)
 • Alternatieven RWZI Zaandam Oost (HHNK)
 • Evaluatie effecten Mander (Vitens)
 • Blauwalgenbestrijding Rijnland (RPS/HH Rijnland)
 • Ontsluiting visstandgegevens Piscaria (HDSR)
 • Ontsluiting visstandgegevens Piscaria (HHNK)
 • Toetsingskader uitzet en onttrekking vis (UvW/RWS)
 • Intercalibratie vis meren (RWS)
 • Herziening KRW doelen (HHNK)
 • KRW-toetsing en beoordeling (HHNK)
 • Analyse biologische gegevens (HDSR)
 • Soortresponsies macrofauna (HHNK)
 • Habitateisen vegetatie SAP (Waternet)
 • Herziening meetnetten en monitoring (HHNK)
 • Systeemanalyses HHNK (Koeman & Bijkerk)
 • Cursus Van helder…naar troebel (PAO)
 • Expertsessie retourwater (STOWA)
 • Responsies macrofyten (WSRL)
 • Ontwikkeling visbestanden (RHDHV)
 • Soortresponsies macrofauna (HHNK)
 • Herziening vissenmaatlatten IJsselmeer, Haringvliet en Nieuwe Waterweg (Ziltwater/RWS)
 • Herziening meetnetten en monitoring (HHNK)
 • 2nd opinion Schagerwiel (HHNK)
 • Nut en noodzaak baggeren Roggesloot Texel (HHNK)
 • PCLake modellering Roggesloot (HHNK)
 • Analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten tbv ESF4 (STOWA)
 • Soortresponsies hydromorfologie (WSRL)
 • Uitwerking richtlijnen uitzet karper en visserijvrije zones (RWS/Unie van Waterschappen)
 • Evaluatie effecten lozing omgebouwde IBA’s (HHNK)
 • Stappenplan waterkwaliteitsmodellering Nationaal Water Model (RWS)
 • Nadere analyse nut en noodzaak baggeren 3 locaties (HHNK)
 • Uitwerken methode systeemanalyses HHNK volgens ESF-methodiek (Koeman & Bijkerk)
 • Quick scan kwaliteitsbaggeren voor ruim 200 locaties (HHNK)
 • Pilots richtlijnen uitzet Karper (RWS)
 • Analyse visstand vispassages (RWS)
 • Analyse vegetatiegegevens HDSR, in samenwerking met Onno van Tongeren – Data analyse Ecologie (HDSR)
 • Herziening KRW-maatlatten vis in meren (Witteveen+Bos/RWS)
 • Herziening KRW-maatlatten vis in beken (RHDHV/RWS/diverse waterschappen)
 • Uitwerking ESF7 ecologische sleutelfactor organische belasting, in samenwerking met Witteveen+Bos (STOWA)
 • Evaluatie effecten verplaatsing winningen Mander (Witteveen+Bos/Vitens)
 • Systeemanalyes 45 waterlichamen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in samenwerking met Herman van Dam (waternatuur/HHNK)